GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (data protection officer – DPO):

Alena Nováková – mail info@novale.cz

Popis zpracování a ochrany osobních údajů a informací ve Speciální mateřské škole Králův Dvůr, příspěvkové organizaci

Jak uplatnit práva, vyplývající ze zpracování osobních údajů Školou?

Speciální mateřská škola Králův Dvůr, příspěvková organizace, Plzeňská 90, Počaply, 267 01 Králův Dvůr (dále jen Škola), jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti.

Každá fyzická osoba se může na Školu obrátit s žádosti o sdělení, zda Škola o ní zpracovává osobní údaje. Opakované žádosti mohou být Školou zpoplatněny.

Subjekt (fyzická osoba), o němž Škola zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

–  právo na přístup k osobním údajům,

–  právo na opravu osobních údajů,

–  právo na výmaz osobních údajů,

–  právo na omezení zpracování osobních údajů,

–  právo na přenositelnost osobních údajů,

– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

–  právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky. Škola každou žádost o uplatnění některého práva oprávněnou fyzickou osobou posoudí ve vztahu k těmto omezením, a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.

Na Školu je možné se k uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené do datové schránky, emailové schránky či do kanceláře ředitelky Školy, nebo poštou na adresu Školy, nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden na webových stránkách Školy.

Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby na Školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, pokud se rozhodnou svůj souhlas odvolat.

 

Dne 25.5.2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola  následující údaje:

děti: jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, cizinci povolení a místo pobytu na území České republiky, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, kód zdravotní pojišťovny, mateřský jazyk, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaj o zařazení do konkrétní třídy, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou, doporučující posouzení a doporučení školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), individuální vzdělávací plán, zdravotní způsobilost, zdravotní obtíže mající vliv na průběh vzdělávání, rozhodnutí o odkladu školní docházky, datum ukončení vzdělávání

zákonný zástupce dítěte: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, kontakt – telefon, e-mail, datová schránka

Osobní údaje na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců: číslo pasu, číslo občanského průkazu, titul, individuální vzdělávací plán dítěte, jméno a příjmení, datum narození a bydliště osob, které budou dítě odvádět ze školy, seznamy dětí na nástěnce v šatně, též s přidělenou značkou, fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu o školu – webové stránky, kronika, fotoalbum, tisk apod. bez zveřejnění jména, výroční zprávy, textové a obrazové informace o úspěších dětí s uvedením pouze jména (umístění v soutěžích), poskytování informací třetím stranám – speciální pedagog, psycholog, logoped aj., ke kterým dítě dochází na konzultace, vyšetření