ZÁPIS DĚTÍ dne 5. května 2020

od 10,30 do 11,30 hodin a od 14,00 do 15,30 hodin

v budově Speciální mateřské školy Králův Dvůr, Plzeňská 90, 2. patro

 

Při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list dítěte.

 

O přijetí dítěte se speciálními potřebami rozhodne ředitel školy na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum), Školský zákon č. 564/2004 Sb., par. 34, odst. 6) ve znění pozdějších předpisů.

 

Věk dítěte

O pořadí rozhoduje věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění, tzn. přednostně děti k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Děti narozené později nebudou zapsány. Mohou být zapsány narozené do 31. 8. 2017.

 

Očkování dítěte

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci /dle §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Potvrzení o očkování dítěte je nutné předložit u zápisu.

Marta Lierová, ředitelka mateřské školy

Zveřejněno dne: 16. 03. 2020

Kritéria přijetí

Výroční zpráva 2017-18

Výroční zpráva 2016-17