12. 5. 2020

přijato k předškolnímu vzdělávání dítě s registr. č. 1

Rozhodnutí o úplatě šk.r. 2020-2021:  2-11 Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za přšk. vzděl.2020-21

12. 05.  od 8,00 do 11,00 hodin  úřední hodiny – zápis – individuální konzultace, nahlédnutí do spisu, doplnění potřebných dokladů

dle objednání na tel.: 723 530 565

ZÁPIS DĚTÍ dne 5. – 12. května 2020 (viz Pokyny k zápisu)

Žádost (ke stažení viz níže) k přijetí do Speciální mateřské školy Králův Dvůr je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: mx3ykux,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): ms-spec-kraluvdvur@atlas.cz ,
  3. poštou na adresu: Speciální mateřská škola Králův Dvůr, p.o., Plzeňská 90, Počaply, 267 01 Králův Dvůr, poznámka na obálku: ZÁPIS

O přijetí dítěte se speciálními potřebami rozhodne ředitel školy na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum), Školský zákon č. 564/2004 Sb., par. 34, odst. 6) ve znění pozdějších předpisů.

Věk dítěte

O pořadí rozhoduje věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění, tzn. přednostně děti k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Očkování dítěte

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci /dle §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Potvrzení o očkování dítěte je nutné doložit kopií očkovacího průkazu. Lékaře nenavštěvujte.

Na školní rok 2020 – 2021 budou přijaty 4 děti.

Marta Lierová, ředitelka mateřské školy

Zveřejněno dne: 03. 04. 2020

Kritéria přijetí